NSW Tour

NSW Tour
Wigan NSW Tour ‘Down Under’ t-shirt
Wigan NSW Tour ‘Steelers’ warm-up shirt £6.00
Wigan NSW Tour scarf £6.00
Wigan World Club Series cap (black) £14.00
Wigan World Club Series singlet £18.00
Wigan World Club Series stubby holder £3.50
Wigan World Club Series training shirt £28.00